HOME

Members:

[SSBX]Mao Fengli{Shang Jiang}

[SSBX]Mao Kuairong{Shang Jiang}

[SSBX]Jiang Zhengi{Shang Jiang}

[SSBX]Wu Danning{Shi Bing}

[SSBX]Zao Wenlong{Shi Bing}

[SSBX]Gan Ning{Shi Bing}